3H Pyrazol 3 one 4 amino 12 dihydro 15 dimethyl 2 pheny